Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Marché public: Développement de l’application MALT

D’Piratepartei Lëtzebuerg sicht ab dem 15. September e Projetsmanager an Entwéckler fir de MALT Projet (co-finanzéiert vum OLAI an der europäescher Kommissioun (AMIF)) duerchzeféieren.

Interesséierter sollen hir Offer bis den 12. September erareechen.

De Cahier des Charges ass hei ze fannen.

Verëffentlechungsdatum: 21. August 2016