Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Aarbechtsgruppen

Aarbechtsgruppen

Du kanns Dech zu all Zäitpunkt bei onsen Arbechtsgruppen (AGs) abréngen. AGs beschäftegen sech mat engem bestëmmten Thema, sief et inhaltlech (z.B. Demokratie, Emwëlt) oder organisatoresch (z.B. Liquid Democracy). D’Ziel vun den AGs ass et d’Positiounen vun der Piratepartei wéider ze entwécklen a Léisungen fir oppe Froen ze fannen.

How-To AG – Wéi mer an onsen Arbechtsgruppe schaffen

Aktuell Aarbechtsgruppen

AG Thema
AG Demokratie Mir beschäftegen eis mat der Demokratie a wat se alles beafléisst. Dat geet vum Staats- iwwert de Wahlsystem bis zu den Avisen an der Chamber. Ma och d’Biergerbedeelegung tëscht de Wahlen interesséiert eis, souwéi och d’innerparteilech Demokratie a Meenungsbildung.
AG Mobilitéit Des AG beschäftegt sech grondsätzlech mat allem wat eis hëlleft oder drun hënnert vun A op B ze kommen. Am Moment konzentréiere mir eis awer haaptsächlech op den Ausbau vum ëffentlechen Transport.
AG Nei Medien Ziel vun dëser AG ass et rauszefannen wéi di “nei Medien” an onser Gesellschaft benotzt ginn a benotzt kënne ginn.
AG Energie & Infrastruktur Dës AG beschäftegt sech mat der Energiepolitik an all Mossnahmen vum Staat, déi d’Versuergung vum Land mat Energie betreffen.
AG Emwelt- an Naturschutz Dës AG beschäftegt sech mat Emwelt- an Naturschutz.
AG Edukatioun An dëser AG gëtt iwwer den aktuelle Schoul- an Universitéitssystem, wi och all aaner Themen am Zesummenhang mat Bildung diskutéiert.

Weider Informatiounen zu aktuellen, fréieren an/oder inaktiven Aarbechtsgruppen ginn et an onsem Wiki.