Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Kontakt

Kontakt | CC-BY Tobias M. Eckrich

Fir all weider Informatiounen kennen sech Pressevertrieder un ons wende:

Piratepartei Lëtzebuerg

B.P. 83
L-7201 Bereldange

Pressekontakt:
E-Mail: ahoi@piratepartei.lu
Handy:  (+352) 621 632 118 (Sven Clement)

Parteipräsident: Sven Clement
Handy: (+352) 621 632 118
E-Mail: sven.clement@piratepartei.lu

Piratepartei Lëtzebuerg – Bezierk Norden

Präsident: Philippe Backes
E-Mail: norden@piratepartei.lu

Piratepartei Lëtzebuerg – Bezierk Süden

Präsident: Jules Weber
Handy: (+352) 691 219 565
E-Mail: sueden@piratepartei.lu

Piratepartei Lëtzebuerg – Bezierk Zentrum

Präsident: Jerry Weyer
Handy: (+352) 661 860 401
E-Mail: zentrum@piratepartei.lu

Piratepartei Lëtzebuerg – Bezierk Osten

Präsident: René Schmit
Handy: (+352) 621 83 1964
E-Mail: osten@piratepartei.lu