Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Open Access

Open Access | CC BY-NC-SA biblioteekje (Flickr)

Di aus dem Staatsbudget finanzéiert schöpferesch Tätegkeete gi vun der Allgemengheet finanzéiert a sollen dowéinst och vun der Allgemengheet gratis zur Verfügung stoen.

Open Access an der Fuerschung

Publikatiounen aus staatlech finanzéierter oder geförderter Fuerschung a Leier dierfen net nëmme bei kommerziellen Editeure publizéiert ginn, mä mussen an de Bibliothéike vun de Fuerschungsariichtunge gratis zur Verfügung gestallt ginn. Wëssen a Fuerschung muss vir jiddereen zougänglech sinn, zemools fir de Steierzueler, dee fir d’Käschte vun de Publikatiounen opkënnt.

Mir ënnerstëtzen d’Berliner Erklärung vun der Open-Access-Beweegung an fuerderen en ëffentlechen Zougang zu de wëssenschaftlechen a kulturellen Errongenschafte vun der Mënschheet iwwert den Internet nom Prinzip vum Open Access. Mir gesinn et als Aufgab vum Staat un, dëse Prinzip an dem vun him finanzéierten a geförderten Ariichtungen duerchzesetzen.

Open Access an der ëffentlecher Verwaltung

Mir fuerderen, dass d’Software an aner digital Produiten, di mat ëffentleche Mëttele produzéiert ginn, mat an dëst Open-Access-Konzept abezu ginn. Wierker, di vun oder am Optrag vu staatleche Plazen erstellt ginn, sollen der Ëffentlechkeet zur fräier Verwendung zur Verfügung gestallt ginn. De Quelltext vun der Software muss dobäi Deel vun der Verëffentlechung sinn.

Dëst ass net nëmmen zum direkten Notze vun der Ëffentlechkeet, mä och di staatlech Plaze kenne vu Verbesserungen duerch d’Ëffentlechkeet profitéieren (Open-Source-Prinzip/Fräi Software). Weiderhi wäert di Nohaltegkeet vun ëffentlech agesater IT-Infrastruktur verbessert an Ofhängegkeet vu Softwareentwéckler verklengert ginn.