Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Staat & Demokratie

Staat & Demokratie | CC BY-NC Marjolein van der Kolk (Flickr)

An enger demokratescher Gesellschaft ass d’Vollek de Souverän an de Staat ass do fir eben dësem Vollek ze déngen. Fir dass d’Vollek säi Rôle als Iwwerwaacher vum Staat uerdentlech iwwerhuele kann, muss de Staat transparent schaffen.

Bis elo huet Demokratie ëmmer bedeit, dass een all 5 Joer e Kräiz mëscht. Den Internet gëtt engem awer elo ganz aner Participatiounsméiglechkeeten. Dat alles dréit mat dozou bäi, dass d’Bierger méi an der Politik matschwätze wëllen. Fir dës Partizipatioun ze erméiglechen muss Méi Demokratie gelieft ginn.

De Staat muss dobäi eng strikt Neutralitéit vu Staat a Glaawen anhaalen – nëmme sou ass garantéiert, dass am Sënn vun de Bierger gehandelt gëtt.