Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Matmaachen

Matmaachen | CC-BY Phillip Krapp

D’Piratepartei besteet aus ville Politik-Quereinsteiger, wéi och aus interesséierten an engagéierte Matbierger. Mir schwätzen net nëmme vu Basisdemokratie, mä mir liewen se. Dat heescht datt eis Politik net vun uewen erof diktéiert gëtt. Aus dësem Grond sinn all eis Prozesser transparent a jiddereen op mat oder ouni Poste ka matschaffen. Du muss mol net Member sinn fir kënne matzeschwätzen!

Mir schreiwe kengem vir wéi e Mëttel fir wéi een Zweck muss benotzt ginn. Je no Sënn a Zweck ass deen een oder aneren Outil méi oder manner gutt gëeegent. Mee keng Panik! Fir datt s de ëmmer di passend Mëttel benotze kanns, fënns de hei ee klenge Weeweiser.

Wann s de fir di éischte Kéier hei bass, wëlls De vläit Member ginn, Sympathisant ginn oder spende. Kuck der roueg di nächst Rendezvousen an Aktioune vun der Piratepartei un. Informéier dech um Wiki oder op der Mailingslëscht oder diskutéier souguer direkt mat. Well eppes steet fest: Mir sinn eng Matmaachpartei a mir liewe vu dengen Iddien a Visiounen. Wéi dat da konkret ausgesäit, dovu kennen e puer Videoen a Fotoen en éischten Androck vermëttelen.