Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

EuGH-Uerteel zu SafeHarbor bestätegt nach eng Kéier d’Onrechtsméissegkeet vun der Vorratsdatespäicherung

Haut gëtt an der Justizkommissioun an der Chamber op en Neits iwwer d’Vorratsdatespäicherung geschwat. D’Piratepartei fuerdert weiderhin dat komplett Ofschafe vun dëser géint EU-Recht verstoussender Masseniwwerwaachung.

Am Abrëll d’lescht Joer hat den Europäesche Geriichtshaff d’EU-Direktiv zur Vorratsdatespäicherung fir ongülteg erkläert, wourops hin a ganz villen EU-Memberstaten d’Verfassungsgeriichter déi jeeweileg national Gesetzgebunge gekippt hunn. Zu Lëtzebuerg ass d’Regierung, a virun allem de grénge Justizminister Felix Braz, trotz alldem der Meenung, datt d’Späicheren, ouni jeegleche Verdacht, vu sämtleche perséinleche Kommunikatiounsdonnéeë vu jidderengem um lëtzebuerger Territoire net géint d’EU-Recht verstéisst a veränneren dowéinst just Klengegkeeten um Gesetz.
Virun zwou Wochen huet den Europäesche Geriichtshaff am Uerteel géint de SafeHarbor-Accord nach eng Kéier méi däitlech präziséiert, datt genau dës Praxis net mat der EU-Mënscherechtscharta kompatibel ass[1]. “De Justizminister Braz muss endlech der Realitéit an d’An kucken a verstoen, datt eng Vorratsdatespäicherung, egal wéi se duerno ausgesäit, géint d’Mënscherecht op Privatsphär verstéisst!“, sou de Ben Allard, Trésorier vun der Piratepartei. “Aus deem Grond mussen d’Regierung an d’Chamber esou séier et geet d’Vorratsdatespäicherung endlech hei am Land ofschafen.

[1] Art. 92 Darüber hinaus verlangt der Schutz des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens auf Unionsebene vor allem, dass sich die Ausnahmen vom Schutz personenbezogener Daten und dessen Einschränkungen auf das absolut Notwendige beschränken (Urteil Digital Rights Ireland u. a., C‑293/12 und C‑594/12, EU:C:2014:238, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Art. 93 Nicht auf das absolut Notwendige beschränkt ist eine Regelung, die generell die Speicherung aller personenbezogenen Daten sämtlicher Personen, deren Daten aus der Union in die Vereinigten Staaten übermittelt wurden, gestattet, ohne irgendeine Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand des verfolgten Ziels vorzunehmen und ohne ein objektives Kriterium vorzusehen, das es ermöglicht, den Zugang der Behörden zu den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, die den sowohl mit dem Zugang zu diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriff zu rechtfertigen vermögen (vgl. in diesem Sinne, in Bezug auf die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG [ABl. L 105, S. 54], Urteil Digital Rights Ireland u. a., C‑293/12 und C‑594/12, EU:C:2014:238, Rn. 57 bis 61).
Art. 94 Insbesondere verletzt eine Regelung, die es den Behörden gestattet, generell auf den Inhalt elektronischer Kommunikation zuzugreifen, den Wesensgehalt des durch Art. 7 der Charta garantierten Grundrechts auf Achtung des Privatlebens (vgl. in diesem Sinne Urteil Digital Rights Ireland u. a., C‑293/12 und C‑594/12, EU:C:2014:238, Rn. 39).
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=810


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dëst kéint Dech och interesséieren:

Vertrau kengem Walspot – informéier Dech!