Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Review vum programmatesche Landeskongress

Gëschter hunn d’Piraten ob hirem programmateschen Landeskongress 2012 zu Menster eng Rëtsch nei Positiounen an hire Grondsazprogramm opgeholl an konkret Fuerderungen opgestallt. Dëse Resumé soll e kuerzen Iwwerbléck iwwer dës nei Punkte ginn.

Grondsazprogramm

Eng éischt Neiegkeet am Grondsazprogramm ass de Punkt ‘Für eine zeitgemäße Geschlechter- und Familienpolitik’. Dëse positionéiert d’Piraten insoufern, dass se z.B. fuerderen, dass d’Mënsche selwer dierfen decidéiere wéi engem Geschlecht se sech zouzielen a refuséieren de binäre Geschlechtssystem, well et vill Leit ginn, déi sech weder wëllen nach kënnen als Fra oder Mann bezeechnen. Och schwätzen d’Piraten sech an dem Punkt fir eng fräi Selbstbestëmmung vum Zesummeliewen aus.

Weider positionéiert sech d’Piratepartei ganz kloer géint Auslännerfeindlechkeet a fir eng besser Integratioun vun de villen (Im)Migranten hei zu Lëtzebuerg. Dat am Punkt ‘Migration bereichert die Gesellschaften’. D’Pirate sinn der Meenung, dass Lëtzebuerg wirtschaftlech ouni déi vill auslännesch Employéeën net méi kéint iwwerliewen an d’sozial Systemer géingen zesummebriechen. Fir dass d’Zesummeliewe vu Lëtzebuerger a Migrante klappt, musse Viruerteeler ofgebaut a Vertrauen zuenaner opgebaut ginn, dëst geet awer just mat enger gelongener Integratioun.

Mam ‘Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe’ ergänzt d’Piratepartei hire Programm mat enger sozialpolitescher Visioun a festegt hier sozial-liberale Grondgedanken domadder weider.

De ganze Grondsazprogramm vun der Piratepartei kënnt der hei noliesen:http://pirat.lu/grundsatzprogramm.

Positiounspabeieren

Nieft dem Ausbaue vum Grondsazprogramm hunn d’Piraten um Kongress awer och konkret Fuerderungen am Format vu Positiounspabeieren an hire Kärthemen ugeholl. Esou gouf z.B. fir eng Erweiderung vum Wahlrecht fir Jugendlecher an Net-Lëtzebuerger gestëmmt. De Positiounspabeier zum Jugendwahlrecht gesäit en kuerzfristegt Erofsetze vum Wahlalter ob 16 fir, woubäi et fir déi Mannerjäreg kee Wahlzwang gëtt an se sech missten aktiv an d’Wielerlëschten androen. Laangfristeg fuerderen d’Piraten dann en Wahlrecht ab 13, woubäi heifir an der Schoul vill éischter wéi momentan iwwert de Staat a Politik geschwat muss ginn.
Net-Lëtzebuerger sollen, nodeems se eng Legislaturperiod (aktuell 5 Joer) hei am Land wunnen, automatesch e Wahlrecht op nationalem Niveau kréien.
Nieft der Erweiderung vum Wahlrecht, goufen och e Positiounspabeier fir d’Ofschafe vun der Wahlpflicht an eent fir d’Erweiderung vum Bréifwahlrecht op jiddereen ugeholl.

Och zum am Moment vill diskutéierte geplangte Fëmmverbuet huet d’Piratepartei Stellung bezunn. Sou fuerderen d’Piraten, ganz am Sënn vum Schutz vum Personal, eng Ausnameregelung fir Betriber, wou nëmmen d’Matbesëtzer vum Café schaffen. D’Matbesëtzer mussen allerdéngs jeeweils op mannst 20% vun de Paren halen.

Ma och an aneren Themeberäicher huet d’Piratepartei konkret Fuerderungen ausgeschafft. Sou fuerderen si bspw. d’Aussetze vun der Vorratsdatespäicherung oder eng méi modern a fair Parteiefinanzéierung.

Alleguerten d’Positiounspabeiere kënnt der hei noliesen: http://pirat.lu/positionspapiere.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dëst kéint Dech och interesséieren:

Vertrau kengem Walspot – informéier Dech!